Gizlilik ve Güvenlik Bilgileri

 

1.Kişisel Verilerin Korunması Politikasının ve Aydınlatma Metni’nin Amacı
Bu Kişisel Verilerin Korunması Politikası, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (6698 sayılı KVK Kanunu) kapsamında veri sorumlusu olan BY LOHUSA siz üyelerimize ve ziyaretçilerimize dair kişisel verilerinin ne tür yöntemle ve hukuki sebeple toplandığını, bu kişisel verilerinizin kullanım alanlarını, amaçlarını ve şekillerini, BY LOHUSA bu kişisel verilerinizi kimlerle ne şekilde ve ne amaçla paylaşabileceğini, BY LOHUSA işlediği kişisel verileriniz üzerindeki haklarınızın neler olduğunu ve bu hakları nasıl kullanabileceğinizi açıklamaktadır.

2. Kişisel veri nedir?

Kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin her türlü bilgidir. Örn; ad, soyad, doğum tarihi, cep telefonu numarası, e-posta, cinsiyet, adres, meslek, eğitim, alışveriş noktası ve zamanı, ne kadar ödeme yaptığı, hangi kampanyadan faydalandığı, aldığı indirim tutarı, alışverişindeki ürün bilgileri, uygulama üzerindeki gezinme ve tıklama bilgileri, uygulamayı açtığı lokasyon bilgileri, vs.

3. "Veri Sorumlusu"olarak yükümlülüğümüz
Sururi Mah. Katırcıoğlu Sokak No:11 Yeşildirek Han Oda:63 adresinde faaliyet gösteren şirketimiz “BY LOHUSA.” 6698 sayılı Kanun kapsamında veri sorumlusu olarak, siz müşterilerimizin, tüketicilerimizin ve ziyaretçilerimizin kişisel verilerinin bu kanun ve ilgili mevzuat kapsamında otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla elde edilmesi, kaydedilmesi, depolanması, muhafaza edilmesi, değiştirilmesi, yeniden düzenlenmesi, açıklanması, aktarılması, devralınması, elde edilebilir hâle getirilmesi, sınıflandırılması ya da kullanılmasının engellenmesi gibi verileriniz üzerinde gerçekleştirilen her türlü işlemi hukuka uygun olarak sağlamakla yükümlü olmakla bu konuda gereken hassasiyeti gösterdiğini sizlerle paylaşmaktadır.

4. Kişisel Verilerinizin İşlenme Amacı ve Dayanağı

BY LOHUSA, üyelerine daha iyi hizmet verebilmek amacıyla ve 5651 sayılı İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanun ve ilgili mevzuat, 6563 Sayılı Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun ve ilgili mevzuat, 5237 Sayılı Türk Ceza Kanunu ve 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu başta olmak üzere ilgili mevzuattan kaynaklanan yasal yükümlülük ve hizmet standartları çerçevesinde yasalarda sayılan yükümlülükleri yerine getirmeyi; sizlere daha iyi hizmet verebilmeyi, aldığınız/ilgilendiğiniz ürünler ile ilgili müşteri hizmetleri, tüketici hakları ve diğer imkanlardan istifade edebilmeniz, bunlarla ilgili ticari-mali-hukuki sorumluluk ve yükümlülüklerin yerine getirilebilmesi, her türlü ürün-hizmet tanıtımı, reklamı, iletişim yapılabilmesi, üyelik, satış ve kart işlemleri, bilgilendirme-uygulamalarının ve istatistik çalışmalarının gerçekleştirilebilmesi ve temel hak-özgürlüklerinize zarar vermemek kaydıyla hukuken meşru menfaatler için gereken veya zorunlu olan durumlarda kişisel verilerinizi (ad, soyad, doğum tarihi, cep telefon numarası, adres, e-posta adresi, kredi kartınızın son 8 hanesi, cinsiyet, sosyal medya hesap bilgileri, ürün bilgileri, ürün tercihleri, alışveriş sıklığı,…) 6698 sayılı Kanunda öngörülen yöntem ve usuller ile işleyebilecektir.

5. Kişisel Verilerinizin İşlenmesindeki Hukuki Sebep
Kişisel verileriniz, BY LOHUSA siz değerli müşterilerine sunduğu hizmetlerden faydalanabilmeniz amacıyla; 6698 sayılı Kanun kapsamında açık rızanıza istinaden her türlü sözlü, yazılı ya da elektronik ortamda, işbu Kişisel Verilerin Korunması Politikası ve Aydınlatma Metni ile Kişisel Veri Saklama-İmha Politikasına uygun olmak üzere şirketçe sunduğumuz ürün ve hizmetlerin belirlenen yasal çerçevede sunulabilmesi ve bu kapsamda şirketimizin sözleşme ve yasadan doğan mesuliyetlerini eksiksiz ve doğru bir şekilde yerine getirebilmesi gayesi ile, belirlenen amaçlar ve kapsam dışında kullanılmamak kaydıyla bilgi güvenliği tedbirleri alınarak işlenecek ve saklanacaktır.

6. Kişisel Veri Saklama Süresi
KVK Kanunu 7. maddesi ve Türk Ceza Kanunu’nun 138. maddesi uyarınca işlediği kişisel verileri yalnızca ilgili mevzuatta öngörülen veya mevzuatta bir süre öngörülmemiş ise kişisel veri işleme amacının gerektirdiği süre kadar muhafaza eder. Tutulan veriler verinin tutulma amacının sona ermesinden sonra silinecek olup silme hususundaki azami süre veri sahibinin verisinin silinmesiyle ilgili bir talebi olmaması halinde verinin tutulma amacının sona ermesinden sonra ortalama olarak 2 yıl belirlenmekle birlikte yasal mevzuat kapsamında ve emredici şekilde daha uzun ya da daha kısa süre öngörülen hallerde veriler, mevzuatta belirtildiği süreyle sistemde kalmaya devam edecektir.

Ticari İletişim ve Ticari Elektronik İletiler Hakkında Yönetmelik uyarınca ise; onayın geri alındığına ilişkin kayıtlar ise bu tarihten itibaren 1 yıl; ticari elektronik iletinin içeriği ve gönderiye ilişkin diğer her türlü kayıt ise gerektiğinde ilgili bakanlığa sunulmak üzere 3 yıl saklanacaktır. 6100 sayılı Türk Ticaret Kanunu uyarınca ise bu kanun kapsamındaki veriler 10 yıl süreyle saklanacaktır. Bu süreler geçtikten ve kişisel verilerin işlenme şartlarının tamamı ortadan kalktıktan sonra kişisel verileriniz şirketimiz tarafından veya talebiniz üzerine silinir, yok edilir veya anonim hale getirilir.

7. İşlenen Kişisel Verilerin Kimlere ve Hangi Amaçla Aktarılabileceği
a. Resmi Makamlarla Kişisel Veri Paylaşımı
- BY LOHUSA, kişisel bilgilerinizi yasal bir zorunluluk olarak istediğinde veya Yasal gereklere uygun hareket etmek (suçla mücadele ve devlet ve kamu güvenliğinin tehdidi benzeri ve fakat bununla sınırlı olmamak üzere şirketin yasal veya idari olarak bildirim veya bilgi verme yükümlülüğünün mevcut olduğu durumlarda) veya BY LOHUSA ya da siteye tebliğ edilen yasal işlemlere uymak;
- BY LOHUSA haklarını ve mülkiyetini korumak ve savunmak;
b. Üçüncü Kişilerle Kişisel Veri Paylaşımı
İşlenen kişisel verileriniz; şirketimiz tarafından sunulan ürün ve hizmetlerden sizleri faydalandırmak için gerekli çalışmaların ilgili birimlerimiz ve anlaşmalı olduğumuz 3. Kişiler tarafından yürütülmesi, şirketimiz tarafından sunulan ürün ve hizmetlerin sizlerin beğeni, kullanım alışkanlıkları ve ihtiyaçlarına göre özelleştirilerek yeniliklerin ve tüm haberlerin siz müşterilerimize bildirilmesi, şirketimizin ve şirketimizle iş ilişkisi içerisinde olan kişilerle hukuki ve ticari ilişkinin yürütülmesi, şirketimiz tarafından gerekli idari operasyonların yürütülmesi, şirketimizin ticari ve iş stratejilerinin belirlenmesi ve uygulanması ile şirketimizin insan kaynakları politikalarının yürütülmesinin temini, mali ve hukuki işlerin yürütülmesi, kişisel verilerin işlenmesi ve saklanması konusunda teknik destek almak amacıyla iş ilişkisi kurulan 3. şahıslara, iş ortaklarımıza, tedarikçilerimize, BY LOHUSA marka işbirlikçilerimize, KVK Kanunu’nun 8. ve 9. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları çerçevesinde aktarılabilecektir.

8. Kişisel Verilerinizle İlgili Haklarınız
6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu madde 11 uyarınca;
- Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenmek,
- Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etmek,
- Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenmek,
- Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilmek,
- Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini istemek,
- Kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini istemek,
- Kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini istemek,
- İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etmek,

9. Kişisel Verilerinizin Güvenliği ve Kişisel Veri Toplamanın Yöntemi
BY LOHUSA, kişisel bilgilerinizi yetkisiz erişime, kullanıma veya açığa çıkmaya karşı korumak için çok çeşitli güvenlik teknolojileri ve yordamları kullanır. Örneğin, sağladığınız bilgileri kontrol altındaki tesislerde bulunan ve sınırlı erişimi olan bilgisayar sunucularında depolarız. Ayrıca, kredi kartı numarası gibi kişisel bilgileri İnternet üzerinden ilettiğimizde, bunları Güvenli Yuva Katmanı (SSL) protokolü gibi şifreleme yöntemleriyle koruruz. Ayrıca Kredi kartı bilgilerinizi herhangi bir şekilde sistemlerimizde saklamayız. Kullanılan Kredi kartları özel crypto yöntemleri ile şifrelenerek ilgili bankaya iletilir.
BY LOHUSA, kişisel verilerinizi gizli tutmayı, gizliliğin sağlanması ve güvenliği için gerekli teknik ve idari her türlü tedbiri almayı ve gerekli özeni göstermeyi taahhüt etmektedir. BY LOHUSA gerekli bilgi güvenliği önlemlerini almasına karşın, web sitesine ve sisteme yapılan saldırılar sonucunda kişisel verilerin zarar görmesi veya üçüncü kişilerin eline geçmesi durumunda, BY LOHUSA bu durumu derhal sizlere ve Kişisel Verileri Koruma Kurulu’na bildirir ve gerekli önlemleri alır.

10. Güvenlik Bildirimi
BY LOHUSA, erişim şifresi gibi bilgilerin sizin tarafınızdan belirlenmesine olanak sağlar. Erişim şifresinin unutulması durumunda kayıt olurken vermiş olduğunuz e-posta adresine yeni şifre oluşturma bağlantısı gönderilir. Gizli bilgilerin istendiği bölümlerde SSL (Secure Socket Layer) yöntemini kullanarak bilgilerinizin üçüncü şahısların eline geçmesini engeller. Sitemizde kredi kartı işlemi için haberleşmede her aşama güvenlik altına alınmıştır.

11. Site-Ziyaretçi Haberleşme Güvenliği
Sitemizin sipariş sayfalarında site ile ziyaretçi arasındaki haberleşme 128 bit SSL standardında gerçekleşmektedir. Söz konusu haberleşme standardı çok sayıda işlem gören sitelerde dahi güvenle kullanılan bir niteliktedir. Kredi kartı bilgilerinin verileceği sayfada bu haberleşme biçiminin bulunup bulunmadığını, sayfaya erişildiğinde adres çubuğunda yazan ifadenin http://.. biçiminde değil, https://.. biçiminde oluşu ifade etmektedir. Bu nitelikteki sayfalara eriştiğinizde tarayıcının sağ alt köşesinde kilit işareti de yer almaktadır.

12. Site-Banka Haberleşme Güvenliği
Kredi kartı bilgilerinin siteden bankaya aktarılması ile ilgili güvenlik, banka’nın sunduğu maksimum güvenlik ile gerçekleşmektedir. Sözkonusu güvenliğin çok sayıda bileşenin yanında, CVV2/CVC2 kodu da çalıntı kart veya kart bilgileri ile alışverişe karşı önlem olarak sitemizde kullanılmaktadır.

13. Site içi Veri Güvenliği
Güvenli ortamda yapacağınız işlemlerde siz ve kredi kartını size tahsis eden banka haricinde hiçbir kişi, kurum ve kuruluş tarafından bilgilerinize ulaşılamamaktadır. Kredi kartı işlem sayfası kart bilgilerini doğrudan banka POS sistemine iletmekte ve işlem sonucunu müşteriye bildirmektedir. Kredi kartı bilgileri e-posta veya benzeri yöntemlerle aktarılmamaktadır. Online işlemin bir sonucu olarak aktarılan kredi kart bilgilerine tarafımızdan dahi erişilerek kalıcı olarak saklanması mümkün değildir.

14. Kişisel Verilerin Korunması Politikası ve Aydınlatma Metni’nde Yapılacak Değişiklikler
BY LOHUSA, Bu Kişisel Verilerin Korunması Politikası ve Aydınlatma Metni üzerinde 6698 sayılı Kanunda yapılacak değişiklikler ve bu Kanun uyarınca kurulan Kurul tarafından alınan kararlar doğrultusunda zaman zaman değişiklik yapabilir. Bu değişiklikler, değiştirilmiş yeni Kişisel Verilerin Korunması Politikası ve Aydınlatma Metni’nin “www.bylohusa.com” sitesine konulmasıyla birlikte derhal geçerlilik kazanır. İşbu Kişisel Verilerin Korunması Politikası ve Aydınlatma Metni’ndeki değişikliklerden haberdar olmanız için, siz üyelerimize gerekli bilgilendirme yapılacaktır. Yine de bu gizlilik bildirimini düzenli aralıklarla gözden geçirmenizi öneririz. Hizmeti sürekli şekilde kullanmanız bu gizlilik bildirimini ve yapılabilecek güncelleştirmeleri kabul ettiğiniz anlamına gelir. Kullanıcılar, Üyelik/Kişisel bilgilerini ve iletişim tercihlerini her zaman sisteme giriş yaparak güncelleyebilirler. Bu konuda taleplerinizi ayrıca www.bylohusa.com’da yer alan iletişim bilgilerinden bize ulaşarak da iletebilirsiniz. Talebiniz en kısa sürede değerlendirilerek uygulamaya alınacaktır.

15. Uygulanacak Hukuk, Yetkili Mahkeme ve İcra Daireleri
İşbu Kişisel Verilerin Korunması Politikası ve İletişim İzni, Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına tabidir. Kişisel Verilerin Korunması Politikası ve Aydınlatma Metni uygulanmasından doğabilecek her türlü uyuşmazlığın çözümünde İstanbul Merkez (Çağlayan) Mahkeme ve İcra Daireleri yetkilidir.

16. Ticari İleti İzni
İşbu Kişisel Verilerin Korunması Politikası ve Aydınlatma Metni’ni kabul etmekle, bizimle paylaşılmasına rıza göstermiş olduğunuz kişisel verilerinizin, tarafınıza çeşitli avantajların sağlanıp sunulabilmesi ve size özel tanıtım, promosyon, reklam, satış, pazarlama, anket ve benzer amaçlı her türlü elektronik iletişimin telefon, kısa mesaj (SMS), e-posta ve benzeri yollarla yapılması ve diğer iletişim mesajlarının gönderilmesi amacıyla; toplanmasına, saklanmasına, işlenmesine, kullanılmasına ve BY LOHUSA sözleşme ilişkisi içerisinde olduğu üçüncü kişilere aktarımına izin vermiş bulunmaktasınız.
Herhangi bir zamanda günlük e-posta gönderim listemizden çıkmak isterseniz, üyelik bilgilerinden bildirimleri kapatarak tek tıkla kolayca çıkabilirsiniz. SMS listemizden çıkmak için, gelen SMS’de bildirilen yönlendirmeleri izleyerek ücretsiz olarak göndereceğiniz SMS ile listeden çıkabilirsiniz.

ÇEREZ POLİTİKASI

1. Şirketimize ait www.bylohusa.com internet sitesi, elektronik platformları, uygulamaları veya Şirketimiz tarafından gönderilen elektronik posta iletilerine veya reklamlara erişim sırasında, kullanıcıların bilgisayarına, cep telefonuna, tabletine veya kullanılan diğer cihazlara belirli verilerin kaydedilmesi ve toplanmasını sağlayan küçük veri dosyaları yerleştirilebilmektedir. Bilgisayar ve diğer cihazlara yerleştirilen bu veri dosyaları, çerez, piksel tag, flash cookies ve web işaretçileri olabileceği gibi, veri depolama amaçlı benzeri diğer teknolojiler de olabilecektir. Şirketimiz tarafından kullanılabilecek çerez ve benzeri teknolojileri ifade etmek üzere “çerez” ifadesi kullanılmaktadır.

2. Çerezler; günlük dosyaları, boş gif dosyaları ve/veya üçüncü taraf kaynakları yoluyla topladığı bilgileri tercihlerinizle ilgili bir özet oluşturmak amacıyla depolar ve size özel tanıtım yapmak, promosyonlar ve pazarlama teklifleri sunmak, web sitesinin veya mobil uygulamanın içeriğini size göre iyileştirmek ve/veya tercihlerinizi belirlemek amacıyla; site üzerinde gezinme bilgilerinizi ve/veya site üzerindeki kullanım geçmişinizi izleyebilmektedir.

3. www.bylohusa.com websitesinde “çerezler” yoluyla e-posta adresleri ve üyelik formlarında istediği kişisel bilgilerin haricinde site kullanımı sırasında izlediği, ziyaretçi hareket ve tercihlerini analiz ederek yorumlamaktadır. Çerez; kullanılmakta olan cihazın internet tarayıcısına ya da sabit diskine depolanarak söz konusu cihazın tespit edilmesine olanak tanıyan, çoğunlukla harf ve sayılardan oluşan bir dosyadır.

4. BY LOHUSA, ziyaretçilerine daha iyi hizmet verebilmek amacıyla ve yasal yükümlülüğü çerçevesinde, Kişisel Verilerin Korunması Politikası ve Aydınlatma Metni’nde belirlenen amaçlar ve kapsam dışında kullanılmamak kaydı ile gezinme bilgilerinizi toplayacak, işleyecek, üçüncü kişilerle paylaşacak ve güvenli olarak saklayacaktır. Çerezler aracılığıyla toplanan her türlü veri kişisel veri niteliği taşımayabileceğinden, çerezler aracılığıyla elde edilen verilerin ancak ilgili mevzuat çerçevesinde kişisel veri teşkil ettikleri ölçüde, işbu Ticari İleti İzin metni ve KVK Kanunu kapsamında değerlendirileceği dikkate alınmalıdır.

5. Şirketimiz web sitesi www.bylohusa.com’da çevrimiçi ve çevrimdışı olarak toplanan bilgiler gibi farklı yöntemlerle veya farklı zamanlarda site üzerinde sizden toplanan bilgileri eşleştirebilir ve bu bilgileri üçüncü taraflar gibi başka kaynaklardan alınan bilgilerle birlikte kullanabilir. BY LOHUSA çerezleri ayrıca; arama motorlarını, web sitesi, mobil uygulamasını ve/veya web sitesinin reklam verdiği internet sitelerini ziyaret ettiğinizde ilginizi çekebileceğini düşündüğü reklamları size sunabilmek için “reklam teknolojisini” devreye sokmak amacıyla kullanabilir. Reklam teknolojisi, size özel reklamlar sunabilmek için web sitesine/mobil uygulamaya ve web sitesinin reklam verdiği web sitelerine/mobil uygulamalarına yaptığınız önceki ziyaretlerle ilgili bilgileri kullanır. Bu reklamları sunarken, web sitesinin sizi tanıyabilmesi amacıyla tarayıcınıza benzersiz bir üçüncü taraf çerezi yerleştirilebilir.

6. Çoğu tarayıcı çerez kullanımına izin vermekle birlikte, kullanıcılar diledikleri zaman tarayıcı ayarlarını değiştirerek çerezleri reddedebilir veya silebilir. İnternet tarayıcınızın "yardım" dosyasında verilen talimatları izleyerek veya “www.allaboutcookies.org” veya “www.youronlinechoices.eu” adresini ziyaret ederek kalıcı çerezleri kaldırabilir ve hem oturum çerezlerini hem de kalıcı çerezleri reddedebilirsiniz. Ancak ayarların değiştirilmesi yöntemi kullanılan tarayıcıya göre değişmekte olup çerezlerin nasıl devre dışı bırakılabileceğinin kullanılan tarayıcıya ilişkin hizmet sağlayıcıdan öğrenilmesi gerekmektedir. Çerezlerin devre dışı bırakılması durumunda web sitesini kullanmaya devam edebilirsiniz fakat web sitesinin tüm işlevlerine erişemeyebilirsiniz veya erişiminiz sınırlı olabileceğinden Şirketimiz internet sitesi, uygulama, platform ve hizmetlerinin bazı özelliklerinden yararlanılamaması söz konusu olabilir.

7. Şirketimiz internet sitesi, platform ve uygulamaları ile hizmetlerinin yürütülmesi ve tanıtımı için yetkilendirdiğimiz bazı hizmet sağlayıcılardan yardım alabiliriz. Bu hizmet sağlayıcılar da kullanıcıların bilgisayarına/cihazına çerezler ve benzeri teknolojiler (üçüncü kişi çerezleri) yerleştirebilecek ve kullanıcı cihazını tespit etmeye yönelik IP adresi, benzersiz tanımlayıcı (unique identifier) ve cihaz tanımlayıcı gibi bilgileri toplayabilecektir. Şirketimiz internet sitesi, platform ve uygulamaları, üçüncü kişilere ait internet sitesi, ürün ve hizmetlere ilişkin linkler içerebilir. Söz konusu linkler, üçüncü kişilere ait gizlilik politikalarına tabi olup üçüncü kişiler ve üçüncü kişilere ait sitelerin Şirketimizden bağımsız olduğunu ve Şirketimizin üçüncü kişilerin gizlilik uygulamalarından sorumlu olmadığını bu nedenle link verilen internet sitelerinin ziyaret edilmesi durumunda, bu sitelere ait gizlilik politikalarının okunmasını tavsiye etmekteyiz.

 

cultureSettings.RegionId: 0 cultureSettings.LanguageCode: TR